Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.HillRoad4x4.pl
§ 1 Definicje i postanowienia ogólne

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą poprzez Sklep czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.hillroad4x4.pl/
4. Sprzedawca – Ireneusz Miedziak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HillRoad4x4 sp. z o.o.
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki nr NIP 5482728859, nr REGON 385273627
5. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
6. W regulaminie określiliśmy zasady, na jakich prowadzimy sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem https://www.hillroad4x4.pl/
7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów, które oferujemy.
8. Aby kupić produkt w sklepie internetowym, nie musisz się w nim rejestrować.
9. Zanim zrobisz zakupy w naszym sklepie, masz obowiązek zapoznać się z regulaminem.

§ 2 Dane kontaktowe

1. Adres Sprzedawcy: HillRoad4x4 sp. z o.o., ul. Branców 1a, 43-460 Wisła
2. Adres poczty elektronicznej: biuro@hillroad4x4.pl
3. Numer telefonu: + 48 514 251 785

§ 3 Koszt świadczenia

1. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar. Dostawa odbywa się drogą mailową, w związku z tym kupujący nie ponosi kosztów wysyłki.

§ 4 Realizacja umowy sprzedaży

1. Użytkownik powinien zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w terminie 10 dni lub w momencie dostarczenia towaru jeśli taki sposób płatności wybrał podczas składania zamówienia.
2. Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (Numer konta: 20 1870 1045 2083 1065 1840 0001)
b) Płatności elektroniczne obsługiwane przez Przelewy24.pl, w tym płatność za pośrednictwem kart kredytowych – kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie metody płatności.
3. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie określonym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Użytkownika.
4. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
5. W przypadku, gdy płatność za zamówienie w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie ono anulowane.
6. W przypadku wyboru opcji zapłaty płatność kartą kredytową Użytkownik powinien dokonać zapłaty bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 5 dni, zamówienie zostanie anulowane.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia korzystając z danych Sprzedawcy podanych w Regulaminie.
4. Konsument powinien skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej. Kliknij i pobierz Formularz zwrotu
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:

– W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

– Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

– Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

– Konsument powinien odesłać lub przekazać towar na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. W przypadku vouchera wysyłanego email wystarczy informacja zwrotna od klienta przesłana tym samym sposobem i jego oświadczenie o tym, że nie wykorzysta on unikalnego kodu.

– Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

– Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 6 Reklamacja

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przez Kodeks cywilny.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu podanych w Regulaminie danych.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni.
5. Sprzedawca zaleca aby w reklamacji zawrzeć m.in. dane Użytkownika składającego reklamację zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia oraz żądanie reklamacyjne. Nieskorzystanie z powyższego zalecenia nie ma żadnego wpływu na uprawnienia reklamacyjne Konsumenta.

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowejc) Internetowej platformy ODR dostępnej od 15 lutego 2016 roku pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8 Dane osobowe

1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Dane osobowe podane przez Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia.
3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o Regulamin jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.